• Tư vấn miễn phí vấn đề hệ thống xử lý nước thải
  • Xử lý nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước thải
STT Tên tài liệu
1 Quy chuẩn xử lý nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT download
2 Quy chuẩn xử lý nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT download
3 Nghị định 80/2014/NĐ-CP download
4 Các mức xử phạt hành vi xả nước thải ra môi trường download
5 Mẫu tờ khai giấy phép xả thải download

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  • CCEP
  • Môi trường Xanh Cửu Long