• Tư vấn miễn phí vấn đề hệ thống xử lý nước thải
  • Xử lý nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước thải
STT Tên tài liệu
1 Các mức xử phạt hành vi xả nước thải ra môi trường download
2 Mẫu tờ khai giấy phép xả thải download
3 Thuyết minh tính toán trạm xử lý nước cấp 400m3 download
4 Bản vẽ Trạm xử lý nước cấp 400m3 download
5 QCVN 07-1,2:2016/BXD download
6 Logo CCEP - 2018 download
7 Tính toán bể lọc nhanh download
8 Tính toán thiết kế bể tự hoại download
9 Ô nhiễm phóng xạ với môi trường và con người download
10 Catalogue máy ép bùn khung bản download
11 Bơm chìm Tsurumi download
12 Xử lý khí thải sinh học - Biofillter - CCEP download

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  • CCEP
  • Môi trường Xanh Cửu Long
  • Môi trường Nguyên Phát
  • Malaysia