• Tư vấn miễn phí vấn đề hệ thống xử lý nước thải
  • Xử lý nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước thải
STT Tên tài liệu
1 Quy chuẩn xử lý nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT download
2 Quy chuẩn xử lý nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT download
3 Nghị định 80/2014/NĐ-CP download
4 Tính toán thiết kế bể tự hoại download
5 File tính chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải download
6 Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải download
7 Các mức xử phạt hành vi xả nước thải ra môi trường download
8 Mẫu tờ khai giấy phép xả thải download
9 Thuyết minh tính toán trạm xử lý nước cấp 400m3 download
10 Bản vẽ Trạm xử lý nước cấp 400m3 download
11 QCVN 07-1,2:2016/BXD download
12 Logo CCEP - 2018 download
13 Tính toán bể lọc nhanh download
14 Tính toán thiết kế bể tự hoại download
15 Ô nhiễm phóng xạ với môi trường và con người download
16 Catalogue máy ép bùn khung bản download
17 Bơm chìm Tsurumi download
18 Xử lý khí thải sinh học - Biofillter - CCEP download

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  • CCEP
  • Môi trường Xanh Cửu Long