hotline

091.789.6633

hotline

Tư vấn MT

Hoàn thiện các hồ sơ môi trường, thủ tục môi trường như đánh giá tác động môi trường, lập giấy phép xả thải, kế hoạch bảo vệ môi trường, giám sát môi trường định kỳ…